165.2k
Goal: 999 tk love you
10%

em không muốn m người tốt hay xấu, chỉ muốn m ‘’ người u anh ‘’

King of the room:
nho-nha
Public
Private